Kuoviluodon luonnonsuojelualue

Kuoviluodon luonnonsuojelualue on lähes neljän hehtaarin suuruinen luonnonsuojelulain perusteella rauhoitettu alue Littoistenjärven rannassa. Alueeseen kuuluu Littoistenjärveen työntyvä kallioinen Kuoviluodon moreeniniemi lähialueineen sekä pieni niemestä lounaaseen sijaitseva Kallioniemi.

Alueella on maisemallisen arvon lisäksi arvokasta vanhaa metsää. Kuoviluodon vanhimmat männyt ovat liki 200-vuotiaita ja vanhimpien kuustenkin ikä on yli 150 vuotta. Alueen puustossa on lisäksi tammia, haapoja, pihlajia ja tervaleppiä. Kuoviluodon tyvellä ja siitä pohjoiseen sijaitsevalla kapealla rantavyöhykkeellä on lehtoa, lehtomaista kangasta ja kalliota. Tämän alueen vanhimmat puut ovat noin 180-vuotiaita mäntyjä ja kuusia. Kuoviluodon tyvellä kasvaa upeita yli 100-vuotiaita tervaleppiä. Kuoviluodon tyven tervalepiköt ja niemenkärjen kuusikko ovat hyviä lepakoiden ruokailupaikkoja. Alueella on havaittu pohjanlepakko, korvayökkö, vesisiippa ja viiksi- tai isoviiksisiippa.

Scroll to top